Ad Moto – Projekt 4.1.2

Projekt badawczy:

„Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego”

12 czerwca 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty badawcze w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w Działaniu 4.1 „Badania naukowe i rozwojowe” w Poddziałaniu 4.1.2. „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

Zespół Zakładu Wysokich Napięć i Materiałów Elektrotechnicznych Instytutu Elektroenergetyki PP zgłosił wniosek o dofinansowanie projektu „Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego„. Wniosek projektu został wysoko oceniony i uzyskał finansowanie. Numer umowy: POIR.04.01.02-00-0045/17-00. Kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 7 677 957 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 6 084 569 zł.

Konsorcjum realizujące projekt składa się z trzech zespołów: Politechniki PoznańskiejUniwersytetu Adama Mickiewicza – Centrum Zaawansowanych Technologii oraz firmy Ad-Moto. Liderem projektu jest Politechnika Poznańska, kierownikiem jest dr hab. inż. Hubert Morańda. Firma Ad Moto mająca siedzibę w Katowicach jest konsorcjantem przemysłowym, który będzie wdrażał wyniki projektu do własnej działalności gospodarczej.

Realizacja projektu trwa 36 miesięcy, od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2021.

Na etapie przygotowywania wniosku, w trakcie licznych seminariów organizowanych dla przedstawicieli energetyki, ENEA wyraziła zainteresowanie wynikami projektu, przewidując że wykorzysta technologię suszenia izolacji celulozowej transformatorów za pomocą medium ciekłego. W ramach projektu zostaną zbudowane podsystemy suszenia izolacji oraz uzdatniania medium ciekłego, w tym przypadku estru syntetycznego. Optymalne parametry procesów suszenia i uzdatniania zostaną ustalone w oparciu o badania modelowe prowadzone w Politechnice Poznańskiej oraz w Centrum Zaawansowanych Technologii. Podsystemy suszenia i uzdatniania medium roboczego zostaną zaprojektowane i wykonane przez konsorcjanta przemysłowego – firmę Ad Moto.